msgbartop
شايد همين امروز انتظاري است كه مويم سفيد كرده است
msgbarbottom

٢٦تير- تلق تلق

راهی که می‌شوی، مسافر این مسیر هزارکیلومتری، اگر بخواهی یک راه ایمن و راحت را پیش رو بگیری، احتمالا به فکر استفاده از قطار می‌افتی. برنامه‌ریزی می‌کنی که در اواسط هفته راهی شوی تا با شلوغی و ازدحام کمتری مواجه شوی. چه در شهر مقصد و چه به هنگام تهیه‌ی بلیت. به آژانس نماینده‌ی رجا که مراجعه می‌کنی، اولین پاسخی که در اغلب موارد می‌شنوی، “جای خالی نداره. باید تشریف ببرید راه آهن” است. ولی توصیه می‌کنم ناامید نشوی. این‌بار که خواستی برنامه‌ریزی سفر داشته باشی، از یک ماه قبل‌ترش، یک برنامه‌ریزی برای تهیه‌ی بلیت داشته باش . بلیت را که تهیه کردی، بعد به فکر برنامه‌ریزی سفر باش.
از حرف اصلی که می‌خواستم بزنم دور شدم. بلیت قطار گران شد. همین.
این هم لیست قیمت برخی از مسیرها.

لیست قیمت بلیت برخی از مسیرهای قطار-ریال
مسیر عنوان واگن نوع ظرفيت کوپه قيمت بعد از اول مرداد 93 قيمت قبل از اول مرداد 93 درصد افزایش
تهران-مشهد درجه 2 اتوبوسي سالنی 4 179000 160000 11.9
تهران-مشهد معمولي صندلي کوپه‌ای 6 209000 190000 10
تهران-مشهد معمولي خواب کوپه‌ای 6 286000 260000 10
تهران-مشهد صبا (تندرو-اتوبوسي) سالنی 4 308000 280000 10
تهران-مشهد 6تخته لوكس مهتاب کوپه‌ای 6 370000 370000 0
تهران-مشهد شش تخته كوير کوپه‌ای 6 407000 370000 10
تهران-مشهد درجه يك مارال کوپه‌ای 4 429000 390000 10
تهران-مشهد لوكس 4 نفري نگين کوپه‌ای 4 500000 391000 27.9
تهران-مشهد لوكس4نفره اكسپرس کوپه‌ای 4 500000 460000 8.7
تهران-مشهد سبز کوپه‌ای 4 550000 510000 7.8
تهران-مشهد سيمرغ کوپه‌ای 4 550000 510000 7.8
تهران-مشهد پرديس سالنی 4 575000 535000 7.5
تهران-مشهد غزال بنياد کوپه‌ای 4 590000 550000 7.3
تهران-مشهد غزال وانياريل کوپه‌ای 4 590000 550000 7.3
تهران-مشهد نور کوپه‌ای 4 640000 600000 6.7
تهران-مشهد غزال بنياد *(V.I.P) کوپه‌ای 4 721000 681000 5.9
تهران-مشهد پلور سبز-سروش کوپه‌ای 4 770000 640000 20.3
تبریز-مشهد خليج فارس کوپه‌ای 4 636000 586000 8.5
تبریز-مشهد درجه يك شش تخته کوپه‌ای 6 485000 435000 11.5
تبریز-مشهد درجه يك سهند کوپه‌ای 4 762000 712000 7
تبریز-مشهد درجه يك 4 تخته کوپه‌ای 4 762000 712000 7
تبریز-مشهد لوكس 6 نفره کوپه‌ای 6 483000 433000 11.5
تبریز-تهران سبز تبريز کوپه‌ای 4 405000 380000 6.6
تبریز-تهران لوكس 4 نفره کوپه‌ای 4 365000 340000 7.4
تبریز-تهران درجه يك شش تخته کوپه‌ای 6 275000 250000 10
تبریز-تهران درجه يك 4 تخته کوپه‌ای 4 319500 300000 6.5
تبریز-تهران لوكس 6 نفره کوپه‌ای 6 211500 192000 10.2

ادامه‌ي اين متن بعد در مهر‌ماه نوشته شده است.
بعد از مهر، دوباره قيمت‌هاي بليت قطار افزايش يافت.
اين هم مشروح ميزان افزايش بليت برخي از مسير‌ها:

لیست قیمت بلیت برخی از مسیرهای قطار-ریال
مسیر عنوان واگن نوع ظرفيت کوپه قيمت مهر 93 قيمت مرداد 93 قيمت تير 93 درصد افزایش قيمت مهر نسبت به تيرماه 93
تهران-مشهد درجه 2 اتوبوسي سالنی 4 220000 179000 160000 37.5
تهران-مشهد صبا (تندرو-اتوبوسي) سالنی 4 407000 308000 280000 45.4
تهران-مشهد درجه يك مارال کوپه‌ای 4 524000 429000 390000 34.4
تهران-مشهد لوكس 4 نفره نگين کوپه‌ای 4 610000 500000 391000 56.1
تهران-مشهد لوكس4نفره اكسپرس کوپه‌ای 4 670000 500000 460000 45.7
تهران-مشهد سبز کوپه‌ای 4 700000 550000 510000 37.3
تهران-مشهد سيمرغ کوپه‌ای 4 700000 550000 510000 37.3
تهران-مشهد پرديس سالنی 4 720000 575000 535000 34.6
تهران-مشهد غزال بنياد کوپه‌ای 4 740000 590000 550000 34.6
تهران-مشهد غزال وانياريل کوپه‌ای 4 691000 590000 550000 25.7
تهران-مشهد نور کوپه‌ای 4 765500 640000 600000 27.6
تهران-مشهد غزال بنياد *(V.I.P) کوپه‌ای 4 865500 721000 681000 27.1
تهران-مشهد پلور سبز-سروش کوپه‌ای 4 770000 770000 640000 20.4
تهران-مشهد معمولي صندلي کوپه‌ای 6 275000 209000 190000 44.8
تهران-مشهد معمولي خواب کوپه‌ای 6 385000 286000 260000 48.1
تهران-مشهد 6تخته لوكس مهتاب کوپه‌ای 6 558000 370000 370000 50.9
تهران-مشهد شش تخته كوير کوپه‌ای 6 520000 407000 370000 40.6
تبریز-مشهد خليج فارس کوپه‌ای 4 840000 636000 586000 43.4
تبریز-مشهد درجه يك سهند کوپه‌ای 4 980000 762000 712000 37.7
تبریز-مشهد درجه يك شش تخته کوپه‌ای 6 640000 485000 435000 47.2
تبریز-مشهد لوكس 6 نفره کوپه‌ای 6 620000 483000 433000 43.2
تبریز-تهران سبز تبريز کوپه‌ای 4 475000 405000 380000 25
تبریز-تهران لوكس 4 نفره کوپه‌ای 4 425000 365000 340000 25
تبریز-تهران درجه يك شش تخته کوپه‌ای 6 325000 275000 250000 30
تبریز-تهران لوكس 6 نفره کوپه‌ای 6 295000 211500 192000 53.7

  1. يادداشت

    سپر آنتی بات *